Hívjon emeltdíjas számaink egyikén! Munkaügy: +0690900970 | Munkavédelem: +0690900971

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weblap és alkalmazás működésével, megrendelési és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján ( https://www.panik-gomb.hu/ ) és aldomainjein, valamint a Pánikgomb alkalmazáson keresztül, azokkal összefüggésben létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról, ahonnan le is tölthető, továbbá bármikor kinyomtatható: https://www.panik-gomb.hu/

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 1. földszint 3. A szolgáltató telephelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7626 Pécs, Rákóczi út 73/C. 2. emelet 8. ajtó A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe: 7626 Pécs, Rákóczi út 73/C. 2. emelet 8. ajtó A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@konyveles-palyazatiras.hu Cégjegyzékszáma: 02-09-069434 Adószáma: 13280381-2-02 Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága Telefonszáma: 06704433345 A szerződés nyelve: magyar A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Raidboxes GmbH.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2021.01.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: díjak változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. PÁNIKGOMB

3.1. A Pánikgomb egy hotline-funkciós szolgáltatás, melynek keretében a munkáltatók egy-egy emelt-díjas telefonszámon kérhetnek azonnali segítséget egy helyszíni munkaügyi- és/vagy munkavédelmi ellenőrzés esetén. A weboldalon egy-egy telefonszám található külön a munkaügyi- és a munkavédelmi ellenőrzések esetére. A Pánikgomb igénybevétele során az a Felhasználó élvez elsőbbséget, aki előbb kattint arra, a Pánikgomra kattintás ugyanis telefonhívást generál, így korábban kezdeményezett hívás esetén a későbbi hívást Szolgáltató értelemszerűen nem tudja fogadni, ilyenkor a Felhasználónak ismételten hívást kell kezdeményeznie későbbi időpontban. Amíg a Szolgáltató nem fogadja Felhasználó hívását, addig Felhasználónak díjfizetési kötelezettsége sem keletkezik.

3.2. Szolgáltató a Pánikgombbal generált hívás során a Felhasználó, ellenőrzéssel érintett munkáltatónak illetve képviselőjének nyújt tanácsadási szolgáltatást a helyszíni ellenőrzés lebonyolításával összefüggésben, kitérve arra, hogy milyen dokumentumokat mutasson be, illetve milyen tartalmú nyilatkozatokat tegyen a munkahelyi vezető és az alkalmazottak. Szolgáltató továbbá felvilágosítást is nyújt Felhasználó részére, hogy milyen jogai és milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak egy helyszíni ellenőrzés során.

3.3. Az emeltdíjas telefonszámokat biztosító távközlési szolgáltató a Cg.01-09- 962358 cégjegyzékszámú IP-Telekom Informatikai és Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Károlyi István utca 10.) mely társaság biztosítja a telefonos szolgáltatás teljes technikai hátterét, supportját. Szolgáltató a telefonhívásról minőségbiztosítási, ügyfél- és panaszkezelési okokból hangfelvételt készít, melyet Felhasználó a Pánikgombra kattintással kifejezetten elfogad. Szolgáltató a hangfelvételről Felhasználó kérésére a weboldalon feltüntetett külön díjazás ellenében jegyzőkönyvet készít, melyet megküld Felhasználó részére.

3.4. Felhasználó a weboldalon található Pánikgombra kattintással kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.5. A weboldalon található egyéb tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató az adatait adatbázisában rögzítse, melyek alapján egyéb szolgáltatásaira irányuló ajánlatokat is megküldhet Felhasználó részére (könyvelés, pályázatírás stb.).

3.6. Felhasználó a regisztráció során felhasználónevet és jelszót választ, melyet követően az azonosításához szükséges számsort kap Szolgáltatótól. Felhasználónak lehetősége van közvetlenül a Facebook-profiljával, illetve a Google- profiljával történő belépésre is.

3.7. Felhasználó a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.8. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.9. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. IGÉNYELHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A weboldalon található szolgáltatások – a Pánikgomb-szolgáltatást is beleértve- a munkáltatóknak tartalmaznak felhívást ajánlattételre. A weboldalon található szolgáltatások bármilyen írásos formában (pl. online, e-mail, postai levél, távirat, képeslap, fax, sms) megrendelhetőek. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, azok nettó összeg + ÁFA bontásban kerülnek feltüntetésre.

4.2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti az igényelhető szolgáltatás leírását.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült díjától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat ügyletkötési szándékától.

4.5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amelyet átlagos körültekintéssel is azonnal észlelni szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5. ONLINE SZOLGÁLTATÁS MENETE

5.1. Felhasználó regisztráció nélkül csak a Pánikgomb-szolgáltatást veheti igénybe. A weboldalon található egyéb tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött a 3.4. és az azt követő pontokban írottak szerint.

5.2. Felhasználó a weboldalon található Pánikgombra történő kattintását követően külön figyelemfelhívó tájékoztatást kap arról, hogy a Pánikgombra történő kattintással emeltdíjas hívást kezdeményez, melynek során Szolgáltató megerősítést kér, hogy valóban kezdeményezni kívánja-e az emeltdíjas hívást. Ha igen és ismételten rákattint a Pánikgomra, ezzel hívást kezdeményez Szolgáltató munkatársának irányába.

5.3. Szolgáltató jelen ÁSZF közzétételével tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató munkatársa a nem regisztrált, illetve a weboldalra be nem lépett Felhasználó hívásának kezdetekor Felhasználó vállalkozásának nevét és adószámát, valamint a hívást kezdeményező fél nevének megadását fogja kérni a következő pontokban körülírt további lépések (szerződéskötés, számlázás stb.) előkészítése érdekében, így ezen adatokat Felhasználónak a hívás kezdetekor meg kell adnia. Felhasználó köteles a valós adatokat megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

5.4. Amennyiben Felhasználó rákattint a Pánikgombra, úgy ezzel szerződéskötési kötelezettséget vállal Szolgáltató irányába a Pánikgombbal kezdeményezett hívására okot adó munkaügy hatóságok előtti képviseletének ellátására vonatkozóan. Felhasználó a Pánikgomra kattintással elismeri, hogy a weboldalon található “Áraink” menüpontban tájékozódott Szolgáltató díjairól, melyek rá nézve kötelező érvényűek. A Felhasználó képviseletére vonatkozó szerződés megkötését megelőzően egy előzetes egyeztetésre kerül sor, amely során Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy milyen eredményt vállal elérni az ügyében. Ha a vállalt eredmény elérése nem sikerül, azaz Felhasználóval szemben a Szolgáltató által megjelölt joghátránynál súlyosabb szankció kerül alkalmazásra az eljáró hatóság véglegessé vált határozatában, abban az esetben Szolgáltató bírság, illetve egyéb pénzfizetési kötelezettség átvállalására irányuló garanciát nyújt Felhasználó részére. A garancia a szerződés megkötését megelőzően kiszabott bírságra és egyéb szankciókra, illetve a Pánikgomb-hívással felmerült emelt díjra értelemszerűen nem vonatkozik, az kizárólag a későbbiekben felmerülő, hatóságok előtti képviseletre kifizetett díjakra, alkalmazott szankciókra vonatkozik.

5.5. A Pánikgombbal kezdeményezett telefonhívás befejtével a Pánikgomb-szolgáltatás Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül. Ezt követően Szolgáltató elkészíti a Felhasználó képviseletére vonatkozó szerződéstervezetet, illetve egyéb szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatait is ismerteti Felhasználóval. Az először a Pánikgomb-hívással Szolgáltatóval kapcsolatba kerülő Felhasználókat a weboldalon ismertetett kedvezmény illeti meg.

5.6. A Felhasználó hatóságok előtti képviseletére kötött szerződés díját, illetve Szolgáltató egyéb szolgáltatásainak díjait Felhasználó minden esetben számla ellenében köteles megfizetni Szolgáltató részére.

5.7. Felhasználó a Pánikgomra kattintással tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

6. TELJESÍTÉS

6.1. A Pánikgomb igénybevétele során az a Felhasználó élvez elsőbbséget, aki előbb kattint arra. Szolgáltatónak a weblapon feltüntetett egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos megkereséseket Szolgáltató a weblapon szereplő bármely elérhetőségén fogad.

6.2. A Szolgáltatóval létrejövő megbízási szerződés alapján a Szolgáltató a Felhasználó által rábízott feladat ellátására, a Szolgáltató a megbízási díj megfizetésére köteles.

6.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó utasításait követni. A Szolgáltató a Felhasználó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Felhasználó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Felhasználó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Felhasználót késedelem nélkül értesíteni kell. Ha a Felhasználó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Felhasználó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Szolgáltató a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Felhasználó utasításai szerint, a Felhasználó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A Felhasználó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti. Ha a Felhasználó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató az utasítás teljesítését megtagadhatja.

6.4. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

6.5. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

7.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

7.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

7.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

7.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

7.6. Szolgáltató a weboldalon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

7.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

7.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

8. PANASZKEZELÉS RENDJE

8.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megbízást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

8.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával bírósági eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

8.5. Amennyiben a jogvita peren kívüli elintézése nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél bevezető részében fel kell tüntetni:

a) az eljáró bíróság megnevezését,

b) a felek nevét, perbeli állását, a felperes azonosító adatait, az alperes ismert azonosító adatait, de legalább lakóhelyét vagy székhelyét, és

c) a felperes jogi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok átvételére kijelölt jogi képviselő nevét.

A keresetlevél érdemi részében fel kell tüntetni:

a) a bíróság ítéleti rendelkezésére irányuló határozott kereseti kérelmet,

b) az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján,

c) az érvényesíteni kívánt jogot és a kereseti kérelmet megalapozó tényeket,

d) az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést, és

e) a tényállításokat alátámasztó és rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat az e törvényben meghatározott módon.

A keresetlevél záró részében fel kell tüntetni:

a) a per tárgyának az értékét, valamint a meghatározásakor figyelembe vett tényeket és jogszabályhelyet,

b) a bíróság hatáskörét és illetékességét – ha az ügyben külföldi elem van, a joghatóságát is – megalapozó tényeket és jogszabályhelyet,

c) a megfizetett illeték összegét és megfizetési módját, vagy az eljárási illeték megfizetésének hiányában a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelmet, illetve jogszabály által biztosított illetékfizetés alóli mentesülés esetén ennek alapjául szolgáló tényeket és jogszabályhelyet,

d) a nem természetes személy fél perbeli jogképességét, a fél törvényes képviselőjeként megjelölt személy és a meghatalmazott perbeli képviseleti jogát megalapozó tényeket és jogszabályhelyet, és

e) a záró részben feltüntetett tényeket alátámasztó bizonyítékokat.

9. SZERZŐI JOGOK

9.1. Miután a https://www.panik-gomb.hu/ , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.panik-gomb.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

9.2. A https://www.panik-gomb.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

9.4. Tilos a https://www.panik-gomb.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.panik-gomb.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

9.5. A https://www.panik-gomb.hu/ név szerzői jogi védelmet, a PÁNIKGOMB pedig hazai védjegy-bejegyzést élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

9.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

10. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatvédelmi szabályzat

Pécs, 2021. január 01.