Hívjon emeltdíjas számaink egyikén! Munkaügy: +0690900970 | Munkavédelem: +0690900971

Munkavédelem

Tudja, hogy egy munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés után, ha nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, illetve egyes munkavédelmi követelményeknek, nem fog tudni pályázni és még meg is bírságolják?

Munkavédelem

Azonnali telefonos segítségnyújtás. FIGYELEM! A Pánikgomb telefonszámok hívása minden esetben emeltdíjas percdíjjal történik!

Tudja, hogy egy munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés után, ha nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, illetve egyes munkavédelmi követelményeknek, nem fog tudni pályázni és még meg is bírságolják?

Szolgáltatásaink

Pánikgomb

Azonnali telefonos segítségnyújtás, akár a helyszíni ellenőrzés első percétől,

Mindenre kiterjedő helyszíni audit

Kvázi munkavédelmi, tűzvédelmi ellenőrzés, hiányosságok feltárása, javaslattétel a hibák kijavítására, részvétel a hiányosságok megszüntetésében,

Munkavédelmi, Tűzvédelmi tárgyú iratok megírása, kiegészítése, módosítása

Kockázatértékelések különböző fajtái, egyéni védőeszközök juttatásának rendje, orvosi vizsgálatok rendje, biztonsági és egészségvédelmi tervek elkészítése adott építési területre vonatkozóan, rákkeltő anyagokkal való dokumentációk elvégzése tűzvédelmi szabályzatok, tűzriadó tervek, kiürítés számítás elkészítése.

Rendszeres audit

Folyamatos megbízás esetén rendszeres audit, dokumentációk naprakészen tartása, kapcsolattartás a hatóságokkal esetleges felülvizsgálatok esedékességének figyelemmel kísérése.

Oktatások megtartása

Munkabalesetek kivizsgálása

Személyre szabott árajánlat

A Pánikgombokkal indított hívások emelt díjas telefonhívások.

Egyéb szolgáltatásainkat a „Szolgáltatások” menüpontban találja. Kérjen ajánlatot most!

Tudja, hogy ha legalább 1 fő munkavállalója van, kell, hogy rendelkezzen munkavédelmi alapiratokkal? Hogy a legtöbb esetben tűzvédelmi alapiratokra is szüksége van?

Tudja, hogy ha nem tartja vagy tartatja be a munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírásokat és valakinek baja esik, akár élete végéig fizethet a magánvagyonából (!) kártérítést, vagy járadékot, illetve a munkavédelmi szabályok megsértése büntetőjogi feljelentést is eredményezhet?

A felsorolt (jog)következényeket az alábbi esetek okozhatják (a teljesség igénye nélkül):

 • veszélyes gépek, technológiák üzembehelyezésének, időszakos biztonsági felülvizsgálatának, soron kívüli ellenőrzésének elmulasztása,
 • létesítmények érintésvédelmi hiányosságai,
 • be- és leomlás-veszély, betemetés elleni védelem hiánya,
 • biztonsági berendezések hiánya, működésképtelensége, illetve kiiktatása,
 • kockázatértékelés hiánya, illetve tartalmilag rossz vagy hiányos kockázatértékelés veszélyes munkafolyamatoknál,
 • technológiáknál, berendezéseknél, ideértve a rákkeltő és azbeszttartalmú anyagokkal való munkavégzést, a biológiai kóroki tényezőkre, s az éles, hegyes munkaeszközökre vonatkozó kockázatértékelést is,
 • rákkeltő anyagok használatával, zaj, rezgés expozícióban való munkavégzéssel kapcsolatos szabályok megszegése,
 • összehangolási kötelezettség elmulasztása több munkáltató, egyidejű jelenléténél, egy adott munkaterületen,
 • üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, jelzőberendezés, stb.,
 • veszélyes vegyi anyagok tárolására, szállítására feldolgozására, gyártására vonatkozó szabályok megszegése,
 • egyéni védőeszköz biztosításának hiánya, ártalmassága vagy konstrukciós hibája,
 • foglalkozás-egészségügyi, munka-higiénés ellátás hiánya (orvosi alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás),
 • sérülékeny munkavállalói csoportokkal kapcsolatos munkavédelmi szabálytalanságok,
 • munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás, ezek tematikájának hiánya,
 • tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, menekülési terv hiánya a munkáltatók nagy részénél.
Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat (munkavédelmi üzembehelyezést megelőző vizsgálat, munkabiztonsági felülvizsgálat, kockázatértékelés elkészítése, felülvizsgálata, egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása, stb.) csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi végzettségű személlyel végeztetheti.

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe helyezését megelőző előzetes vizsgálatot munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztethet.

Gondoskodni kell a megengedett értékekkel szabályozott, munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos munkahigiénés vizsgálatok elvégzéséről.

A munkáltató munkába lépést megelőzően, s aztán rendszeresen köteles munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást tartani. Az oktatás megtartásához részletes oktatási tematikával kell rendelkeznie, melynek elkészítése, munkavédelmi, tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül. Az oktatási tematikának a munkahely jellegétől függően ki kell térni a veszélyes anyagok használatára, a kézi anyagmozgatásra, a biológiai kockázatokra, a képernyő előtti munkavégzésre, az egyéni védőeszközök használatára, a teendőkre tűz esetén, stb.

Állattartó telepek esetén az üzemeltetési utasítást is magába foglaló teleprendet kell készíteni.

Rendellenes körülmények kialakulása esetére mentési tervet kell készíteni.
A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak szerint óvni kell az őket különösen érintő egészségkárosító kockázatoktól.

Minden munkáltatónak rendelkeznie kell kockázat értékeléssel. Az eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Rákkeltő anyagok használata esetén 2 évente kell kockázat értékelést készíteni, biológiai kockázatok esetén a kockázat értékelést évente felül kell vizsgálni.

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása munkabiztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

20 fő munkavállaló fölött a munkáltató köteles lehetőséget nyújtani munkavédelmi képviselő megválasztására.

Rákkeltő anyagok használata esetén:

 • Nyilvántartást kell vezetni a rákkeltő anyagokkal tevékenységet végző munkavállalókról, s ezt megőrizni.
 • A telephelyen rákkeltővel végzett tevékenysége(ke)t a vonatkozó jogszabály szerint az illetékes munkavédelmi hatóságnak minden évben be kell jelenteni.
 • Tájékoztatni kell írásban a munkáltató érintett munkavállalóit, ha őket rákkeltő anyaggal foglalkoztatja.
 • Az oktatási tematikában a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos munkavédelmi ismereteket részletesen le kell írni.

Építési munkahely esetén biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni, az építkezés idején biztonsági koordinátort kell alkalmazni.
Egyes munkahelyeken tűzvédelmi szabályzatot, illetve tűzriadó tervet kell készíttetni, s a mentést menekülést rendszeresen gyakoroltatni kell.

Szakértőnk

Szatai Éva

12 évig volt munkaügyi, majd munkavédelmi felügyelő. Magasépítő, okleveles bányamérnök, igazgatásszervező, tűzvédelmi főelőadó, munkavédelmi szakmérnök végzettségekkel, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik. 2018. június 01. óta szaktanácsadással, dokumentumok elkészítésével, balesetvizsgálattal, oktatással folgalkozik, munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi témakörökben.